Privacy Policy

1 Het BBIE verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. Het BBIE is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

2 De gegevens die het BBIE verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer en geslacht. Het BBIE gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Gebruikers en ten behoeve van de uitvoering van de aan het BBIE ingevolge de Wet opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken voor Caribisch Nederland . Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij het BBIE geregistreerd zijn (waaronder Gebruikers) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het BBIE of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die het BBIE aanbiedt. Gebruikers geven hierbij hun uitdrukkelijke toestemming aan het BBIE om in de openbare (online) registers van merken de persoonsgegevens weer te geven die op grond van de Wet en de bijbehorende Uitvoeringsregelingen in deze registers moeten worden vermeld. Persoonsgegevens die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen merkenregister voor Caribisch Nederland moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots.

3 Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens.Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens wijzigen in hun Account.

4. De verwerking van de hiervoor genoemde gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer m1334360 door het BBIE.

Cookie Policy

1. Bij het gebruik van de Website verzamelt het BBIE door middel van cookies informatie over het gebruik van de site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Hierdoor is de website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de website. Password cookies worden gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden gebruikt om de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is 30 dagen. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Zij kunnen dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van de gegevens via het internet zijn beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

2. Iedere bezoeker heeft het recht toegang tot zijn gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Hiertoe kan een e-mail worden gestuurd aan info@boip.int

You are here

Steven de Lira (EN)

If you are a professionally active company with ambition, trademark registration is a must. Brand names are your company's capital. A unique brand name adds to your company's quality image and adds value. It's not something you want to have any trouble with, and it far outweighs the costs.'

Steven de Lira came to the Netherlands in 1994 from Curaçao to study industrial engineering and management. After graduating, he set up Opensa, a firm specialising in organisational consultancy and SilkBricks, a software company that makes tools designed to accelerate innovation processes within businesses.