Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"BOIP": de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) alsmede haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, met adres te Bordewijklaan 15, 2591 XR Den Haag, telefoonnummer +31 70 349 12 22 en e-mailadres trademarks@caribie.nl;

"Diensten": de op de Website en/of in deze Voorwaarden omschreven diensten;

"Gebruiker": Gebruiker van de Website en/of de Informatie;

"Informatie" de op of via de Website of de in het kader van de Diensten door BOIP aan Gebruikers ter beschikking gestelde informatie;

"Overeenkomst": de overeenkomst tussen BOIP en de Gebruiker op grond waarvan de Gebruiker bij BOIP wordt geregistreerd en BOIP aan die Gebruiker Diensten levert;

"Voorwaarden": de hieronder genoemde voorwaarden;

"Verdrag": Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen);

Wet”: De wet Merken BES; en

"Website": de website van BOIP op www.caribie.nl inclusief opvolgende pagina's.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Informatie.

2.2 Aan BOIP door het Verdrag en het bijbehorende Uitvoeringsreglement en door de Staat der Nederlanden opgedragen taken waaronder, maar niet beperkt tot, de uitvoering van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen, worden uitsluitend geregeld in deze regelingen (en niet door deze Voorwaarden).

2.3 BOIP behoudt zich het recht voor de Voorwaarden (of afzonderlijke delen daarvan) te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

3. Gebruik Website en Diensten

3.1 BOIP stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Website en de Diensten. BOIP kan niet garanderen dat de Website en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk
onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Diensten van Internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. BOIP streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruikers zo beperkt mogelijk te
houden.

3.2 Gebruikers dragen zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met het systeem van BOIP in verbinding te kunnen stellen.

3.3 Het is Gebruikers niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze de overige gebruikers van het Internet hinderen of het gebruik van de Website of de Diensten nadelig beïnvloeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 BOIP is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:

  1. het gebruik van de Website of het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website of met derden, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen;
  2. informatie afkomstig van Gebruikers of van een derde.

4.2 Gebruikers vrijwaren BOIP voor aanspraken jegens BOIP van derden die verband houden met informatie afkomstig van deze Gebruikers of enig ander gebruik van de Website, de Informatie of de Diensten door Gebruikers.

4.3 BOIP streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht, ondanks deze inspanningen, de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling

5. Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar externe internetpagina's. BOIP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacy Policy en de Cookie Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

6. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven op de Website of in de Voorwaarden, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij BOIP. Gebruikers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in aan andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van BOIP.

7. Privacy Policy

7.1 In het kader van de uitvoering van de Wet verzamelt BOIP persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. BOIP is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

7.2 De gegevens die BOIP verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer, bankrekening of creditcardgegevens en aanhef. BOIP gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Gebruikers en ten behoeve van de uitvoering van de aan BOIP ingevolge de Wet opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken voor Caribisch Nederland. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij BOIP geregistreerd zijn (waaronder Gebruikers) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van BOIP of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die BOIP aanbiedt. Indien de ontvangst van dergelijke berichtgeving per e-mail niet gewenst is, kan de ontvanger zich hiervoor afmelden via een opt-out link onderaan het bericht. Door het verstrekken van gegevens aan BOIP gaan Gebruikers uitdrukkelijk akkoord met de verwerking en weergave van persoonsgegevens in de openbare (online) registers van merken die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen in deze registers moeten worden vermeld. Deze registers zijn openbaar toegankelijk en kunnen wereldwijd, zonder kosten, worden geraadpleegd. Persoonsgegevens die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen in het merkenregister voor Caribisch Nederland moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots. Het doel hiervan is het publiek adequaat te informeren over het bestaan van merken en, alsmede het bevorderen van de bescherming van merken.

7.3 Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Hiertoe kan een e-mail worden gestuurd aan dpo@boip.int.

7.4 BOIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

7.5 De verzamelde informatie wordt in beginsel alleen verwerkt en/of geraadpleegd door de personeelsleden van BOIP of door bevoegde personen die handelen in opdracht van BOIP.

7.6 Indien er vragen zijn met betrekking tot deze regeling kunt u zich wenden tot onze organisatie via het e-mail adres van onze Data Protection Officer: dpo@boip.int

8. Cookie Policy

8.1 Bij het gebruik van de Website verzamelt BOIP door middel van cookies informatie over het gebruik van de site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Hierdoor is de website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de website. Password cookies worden gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden gebruikt om de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Zij kunnen dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van de gegevens via het internet zijn beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

9. Slotbepalingen

9.1 Is of worden de Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.