Privacy policy

1. In het kader van de uitvoering van de Wet verzamelt BOIP persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. BOIP is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

2. De gegevens die BOIP verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer, bankrekening of creditcardgegevens en aanhef. BOIP gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Gebruikers en ten behoeve van de uitvoering van de aan BOIP ingevolge de Wet opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken voor Caribisch Nederland. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij BOIP geregistreerd zijn (waaronder Gebruikers) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van BOIP of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die BOIP aanbiedt. Indien de ontvangst van dergelijke berichtgeving per e-mail niet gewenst is, kan de ontvanger zich hiervoor afmelden via een opt-out link onderaan het bericht. Door het verstrekken van gegevens aan BOIP gaan Gebruikers uitdrukkelijk akkoord met de verwerking en weergave van persoonsgegevens in de openbare (online) registers van merken die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen in deze registers moeten worden vermeld. Deze registers zijn openbaar toegankelijk en kunnen wereldwijd, zonder kosten, worden geraadpleegd. Persoonsgegevens die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen in het merkenregister voor Caribisch Nederland moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots. Het doel hiervan is het publiek adequaat te informeren over het bestaan van merken en, alsmede het bevorderen van de bescherming van merken.

3. Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Hiertoe kan een e-mail worden gestuurd aan dpo@boip.int.

4. BOIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

5. De verzamelde informatie wordt in beginsel alleen verwerkt en/of geraadpleegd door de personeelsleden van BOIP of door bevoegde personen die handelen in opdracht van BOIP.

6. Indien er vragen zijn met betrekking tot deze regeling kunt u zich wenden tot onze organisatie via het e-mail adres van onze Data Protection Officer: dpo@boip.int