Privacy policy

1. Het BBIE verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. Het BBIE is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

2. De gegevens die het BBIE verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer en geslacht. Het BBIE gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Gebruikers en ten behoeve van de uitvoering van de aan het BBIE ingevolge de Wet opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken voor Caribisch Nederland . Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij het BBIE geregistreerd zijn (waaronder Gebruikers) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het BBIE of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die het BBIE aanbiedt. Gebruikers geven hierbij hun uitdrukkelijke toestemming aan het BBIE om in de openbare (online) registers van merken de persoonsgegevens weer te geven die op grond van de Wet en de bijbehorende Uitvoeringsregelingen in deze registers moeten worden vermeld. Persoonsgegevens die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen merkenregister voor Caribisch Nederland moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots.

3. Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens.Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens wijzigen in hun Account.

4. De verwerking van de hiervoor genoemde gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer m1334360 door het BBIE.