Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"BBIE": de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) alsmede haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, met adres te Bordewijklaan 15, 2591 XR Den Haag, telefoonnummer +31 70 349 12 22 en e-mailadres trademarks@caribie.nl;

"Diensten": de op de Website en/of in deze Voorwaarden omschreven diensten;

"Gebruiker": Gebruiker van de Website en/of de Informatie;

"Informatie" de op of via de Website of de in het kader van de Diensten door het BBIE aan Gebruikers ter beschikking gestelde informatie;

"Overeenkomst": de overeenkomst tussen het BBIE en de Hoofdgebruiker op grond waarvan de Hoofdgebruiker bij het BBIE wordt geregistreerd en het BBIE aan die Hoofdgebruiker Diensten levert;

"Voorwaarden": de hieronder genoemde voorwaarden;

"Verdrag": Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen);

Wet”: De wet Merken BES; en

"Website": de website van het BBIE op www.caribie.nl inclusief opvolgende pagina's.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Informatie.

2.2 Aan het BBIE door het Verdrag en het bijbehorende Uitvoeringsreglement en door de Staat der Nederlanden opgedragen taken waaronder, maar niet beperkt tot, de uitvoering van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen, worden uitsluitend geregeld in deze regelingen (en niet door deze Voorwaarden).

2.3 Het BBIE behoudt zich het recht voor de Voorwaarden (of afzonderlijke delen daarvan) te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

3. Gebruik Website en Diensten

3.1 Het BBIE stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Website en de Diensten. Het BBIE kan niet garanderen dat de Website en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Diensten van Internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Het BBIE streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruikers zo beperkt mogelijk te houden.

3.2 Gebruikers dragen zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met het systeem van het BBIE in verbinding te kunnen stellen.

3.3 Het is Gebruikers niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze de overige gebruikers van het Internet hinderen of het gebruik van de Website of de Diensten nadelig beïnvloeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Het BBIE is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:

  1. het gebruik van de Website of het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website of met derden, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen;
  2. informatie afkomstig van Gebruikers of van een derde.

4.2 Gebruikers vrijwaren het BBIE voor aanspraken jegens het BBIE van derden die verband houden met informatie afkomstig van deze Gebruikers of enig ander gebruik van de Website, de Informatie of de Diensten door Gebruikers.

5. Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar externe internetpagina's. Het BBIE is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacy Policy en de Cookie Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

6. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven op de Website of in de Voorwaarden, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomrechten, op de Website en de Informatie bij het BBIE. Gebruikers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in aan andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van het BBIE.

7. Privacy Policy

7.1 Het BBIE verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. Het BBIE is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

7.2 De gegevens die het BBIE verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer, faxnummer en geslacht. Het BBIE gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Gebruikers en ten behoeve van de uitvoering van de aan het BBIE ingevolge de Wet opgedragen publieke taak waaronder, maar niet beperkt tot, de registratie en het beheer van het register van merken voor Caribisch Nederland . Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij het BBIE geregistreerd zijn (waaronder Gebruikers) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het BBIE of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die het BBIE aanbiedt. Gebruikers geven hierbij hun uitdrukkelijke toestemming aan het BBIE om in de openbare (online) registers van merken de persoonsgegevens weer te geven die op grond van de Wet en de bijbehorende Uitvoeringsregelingen in deze registers moeten worden vermeld. Persoonsgegevens die op grond van de Wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen merkenregister voor Caribisch Nederland moeten worden vermeld worden beschikbaar gesteld aan derden, in het bijzonder merkenbureaus, uitsluitend ten behoeve van het verrichten van onderzoek, merkbewakingsdiensten en online onderzoek naar het voorkomen in het register van specifieke merkenregistraties of merkendepots.

7.3 Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens.Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens wijzigen in hun Account.

7.4 De verwerking van de hiervoor genoemde gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder registratienummer NUMMER door het BBIE.

8. Cookie Policy

8.1 Bij het gebruik van de Website verzamelt het BBIE door middel van cookies informatie over het gebruik van de site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Hierdoor is de website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de website. Password cookies worden gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden gebruikt om de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is 30 dagen. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Zij kunnen dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van de gegevens via het internet zijn beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

8.2 Iedere bezoeker heeft het recht toegang tot zijn gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Hiertoe kan een e-mail worden gestuurd aan info@boip.int.

9. Slotbepalingen

9.1 Is of worden de Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.